عکس مربوط به اتمام سازه زاینده رود (شاه عباس).مشاورین این طرح از کشور فرانسه بودند.


مراسم تعزیه خوانی سال 1342

اهالی و اولین وسیله نقلیه مربوط به کامیون معروف نصرالله خان ر محله بالای یانچشمه ودر

کنار مغازه های مرحوم الیاس واسداله مداح تصویر مرحوم حاجی شیخ.

عکس دسته جمعی اهالی حدود سالهای 1343

روند آماده سازی سد زاینده رود به دست مهندسین ایرانی وفرانسوی حدود سال 1345

تصویر دانش اموزان روستا در بارش سنگین برف

تعزیه خوانی هلیله درویش خوانی(مرحوم سید علی سورانی) وشمرخوان(مرحوم بهرام شکراللهی)

تصویر خاطر انگیز امامزاده سید بهاالدین محمد

نمایندگان منطقه فریدن در میدان امام اصفهان (نفر اول از سمت راست تصویر مرحوم

حاجی دادخواه(عبداوهاب شکراللهی)

بزرگرمرد فرهیخته یانچشمه دکترمحمد جم

منبع : یانچشمهگالری عکس یانچشمه قدیم (ادامه)
برچسب ها : مرحوم ,تصویر ,خوانی ,مرحوم حاجی ,تصویر مرحوم ,تعزیه خوانی